You are here

General Activities

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 3 และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ และห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ชั้น 3 และห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณและรับโอวาท

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ หน่วยรอดูอาการ และหน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ หน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และห้องประชุมหน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
กิจกรรม Leadership Walk Round หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ และหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 7 และหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ชั้น 9 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 26/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT SCAN จากมูลนิธิเอสซีจี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...

Pages