You are here

General Activities

 
สรงน้ำ..สงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน  2557  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
งานมุทิตาจิต
วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถ  สิทธิ์เวชชาชีวะ  ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
 
งานแถลงข่าวเครือข่ายลดบริโภคเค็มประกาศความสำเร็จ

วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 
เยี่ยมชม

จาก Asean University Network Policy – Action Workshop on Health Promotion in Japan and ASEAN

 
กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ถวายพระพร
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  
 
 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
รับโล่รางวัล

วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

 
บรรยายพิเศษ AUN

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุม 322 ชั้น3 ศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
รับมอบเครื่องมือแพทย์
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม2 ชั้น6  อาคาร1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคาร1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
วันต้อหินโลก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

Pages