การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เพิ่มคุณค่า พัฒนารามาธิบดีอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 และลานจัดแสดงนิทรรศการชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง “โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “แชะ แล้ว แชร์” กับรางวัลเณศไอยรา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กิจกรรมรับมอบตุ๊กตาหมีโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 28

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages