You are here

General Activities

 
การนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกงานจ้างการออกแบบโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมวิชาการประจำปี 2564 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) ร่วมกันจัดทำโครงการการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบลีน (LEAN)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดตัว “โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน” ส่งต่อความช่วยเหลือคนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล

เชิญคนไทยร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้คนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ผ่าน โครงการรามาธิบดีเพื่อโรง...

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์แอนติเจนต่อเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบอัตโนมัติ Lumipulse G1200 ด้วยตัวอย่างน้ำลาย จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องนี้ได้ทำการติดตั้งไว้ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3D ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 

Pages