การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เอสซีจีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอบใจ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน และฝ่ายการพยาบาล จัดประชุมเรื่อง “เมื่อน้ำตาลต่ำ ควรทำอย่างไร”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

งานกีฬาสี ประจำปี 2562 Sport Day Daycare

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬารามาธิบดี ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 และห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 33 “The 33rd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2019: Highlights in Pediatrics: All You Need to Know”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เพิ่มคุณค่า พัฒนารามาธิบดีอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 และลานจัดแสดงนิทรรศการชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages