“CSR จิตอาสาพัฒนาฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สื่อไร้สายมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายเวชศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการวิจัย”

 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโอ๊ควูด แอนด์ เรสสิเด้น ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 และงานแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพมหานคร

ค่ายรามาฯ อาสาร่วมใจ

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วัดหัวลำ และโรงเรียนวัดหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม “กัญชาทางการแพทย์: บทบาทของรามาธิบดีและเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

อบรมโครงการ “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 คลินิกจัดซื้อ”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

Pages