You are here

General Activities

 
พิธีเปิดปฐมนิเทศการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Evidence-based policy decision making and policy relevant research" For Thai tobacco researcher

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทย์ เพื่อขอรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 (WFME)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ

 
นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 27/2563

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
แพทยสมาคมฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายจัดประชุม APACT 2020 สร้างสังคมปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...

 
งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages