You are here

General Activities

 
ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
พิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย Ramathibodi Fitness Center

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย Ramathibodi Fitness Center ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วิ่งการกุศลเพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการผ่าตัดโรคหัวใจ ในกิจกรรม “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ร่วมแสดงความยินดี มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มหกรรมการเงินรามาธิบดี ครั้งที่ 1 FINANCIAL DAY RAMATHIBODI 2019

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร

 
พิธีเปิดศูนย์นารีรักษ์รามาธิบดี และกิจกรรมเสวนา บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง: SAFETY HOME…SAFETY SOCIETY

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
แถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages