กิจกรรม “ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรม “ร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 และลานกิจกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ “๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘”

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

อบรมวิชาการ วิธีการประเมินการทำความสะอาดมือของบุคลากรตามโอกาสการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาล “Train the Trainer for Hand Hygiene Audit Phase 2”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือก ด้านสนับสนุน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปี 2562 และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์”

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

โครงการอบรมการเขียน Clinical Tracer รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

Pages