การให้ข้อมูล สวัสดิการสิทธิประโยชน์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต ภาควิชารังสีวิทยา อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

"PHARMACY CU JOB FAIR จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

อบรม “ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติและกระบวนการทำงาน”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณบดีฯให้การต้อนรับ Prof. Bryan McNally

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นพันธมิตรด้านกรอบกลยุทธ์ กับ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา และ Preclinic สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูงานระบบ IT ของคณะฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการผ่าตัดตาเพื่อผู้ยากไร้ในเนปาล ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เนปาล

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ เมืองเฮโตด้า ประเทศเนปาล

คณะฯ ได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค DSC ตับ, DSC ไต และDSC ปลูกถ่ายไขกระดูก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

Pages