อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลง Content ขั้นสูง บนเว็บไซต์”

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ จัดสัมมนา หัวข้อ “Product Design for Medical Device”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น B อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การชี้แจง “การพัฒนาระบบการบริการความเสี่ยงภาควิชา”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการตำรารามาธิบดี จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 (20TH  HA National Forum)
เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กิจกรรม วันต้อหินโลก

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร1)

World Kidney Day 2019 “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง "ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วย"
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สถานที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

การศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages