You are here

General Activities

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ร่วมให้การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน พร้อมด้วยมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของ COVID-19 ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด Personnel Safety S: Safe Surgery

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริจาคเลือด เนื่องจากโลหิตขาดแคลนช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 597-598

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว “วิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MoU ด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงและแอปพลิเคชั่นทางการแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiology

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมมินิ เธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “Health Food Good Exercise”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย Ramathibodi Fitness Center ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุนแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Pages