งานกีฬาสี ประจำปี 2562 Sport Day Daycare

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬารามาธิบดี ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 และห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 33 “The 33rd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2019: Highlights in Pediatrics: All You Need to Know”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เพิ่มคุณค่า พัฒนารามาธิบดีอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 และลานจัดแสดงนิทรรศการชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เปิดตัวคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมให้บริการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Faculty Hour เรื่อง “โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “แชะ แล้ว แชร์” กับรางวัลเณศไอยรา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages