ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์รามาธิบดี ประจำปี 2562 เรื่อง “ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา เต้านม กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก (Breast & Bowel Cancer)”
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
THAILAND-JAPANESE DEMENTIA CONFERENCE: Redesigning Dementia for People with Dementia
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมวันนอนหลับโลก WORLD SLEEP DAY 2019

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

อบรม Basic Surgical Science for Orthopeadists

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประกาศผลการประกวดแต่งเพลง “โครงการประกวดเพลงสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานการวางระบบ Business Intelligence

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหาร

คณะฯ เข้าร่วมงาน Job Fair มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสรรหาบุคลากร

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สพม.) ในการตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

พิธีรับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

งาน MU Blue Night คืนสู่เหย้าเรามหิดล ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Pages