You are here

General Activities

 
ประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด Patient Safety P: Process of Work “การดูแลบุคลากรเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educator

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม M2 ชั้น M2 อาคารบริหาร

 
การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 และห้องประชุม 812 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด นำทีมพนักงานบริจาคเลือด เนื่องจากโลหิตขาดแคลนช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) “การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ” จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ร่วมให้การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน พร้อมด้วยมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของ COVID-19 ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด Personnel Safety S: Safe Surgery

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริจาคเลือด เนื่องจากโลหิตขาดแคลนช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 597-598

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว “วิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages