You are here

สัมมนา ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย

สัมมนา สพธอ.
 
 
     สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดงานสัมมนา “ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อาทิ ดร. ภญ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป และ ดร. นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์  สร้างความตระหนักของการมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณสุขไทย
     ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง เลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ