You are here

News
ม.ล.ประกฤติ สุขสวัสดิ์-คุณทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
คุณเมธา เจนจรัสสกุล-คุณสุพีย์ ศิริชัยมนัส และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
คุณสุธรรม-คุณปราณีต สุธรรมคานนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Knowledge Awareness Health
ออกกำลังกายช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บข้อเท้า?

ข้อมูลโดย ผศ. นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

News
Psychopharmacology for insomnia

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

Knowledge Awareness Health
เมื่อมีคนถามฉันว่าทำไมถึงอยากเป็น “ครูแพทย์” ?

ผู้เขียน : ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Knowledge Awareness Health
จากแรงบันดาลใจ...สู่ก้าวใหม่การเป็นอาจารย์แพทย์ CNMI

ผู้เขียน : ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

InfoGraphics
วางแผนฉีดวัคซีนอย่างไร สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่

News
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

Awards
แสดงความยินดี

ผู้ได้รับรางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๔

Pages