You are here

InfoGraphics
คำแนะนำการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

วัคซีนที่แนะนำ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส

News
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

News
บริจาคตู้อบฆ่าเชื้อแก่คณะฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

News
การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าสิทธิจะเต็มจำนวน)

News
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

InfoGraphics
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่มีอาการไม่รุนแรง

News
บริการรถรับ-ส่ง พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Pages