You are here

News
คุณศักดิ์ชัย ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท เบนนิสัน จำกัด ซอยเจริญกรุง 77

News
RESEARCH CAMP (Online-I) ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Application Zoom Meeting

News
https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/

ส่งประวัติที่ คุณวริสรา สายรักษา waritsara.sai@mahidol.ac.th

Awards
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวราภรณ์ ไวคกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

Knowledge Awareness Health
‘รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์’ นักวิจัยหญิงผู้สร้างผลงานด้านออร์โธปิดิกส์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : กุสุมา ภักดี

News
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Awards
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

News
มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 การควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.40 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages