You are here

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ เบาหวานและครอบครัว
News

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
Awards

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 30
News

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอแสดงความยินดี อ. ดร. นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
Awards

ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการ Digital Health Technical Advisory Group ของ World Health Organization

แสดงความยินดี ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
Awards

ได้รับรางวัล Distinguished Activity Award จาก World Sleep Society

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคสะเก็ดเงิน
InfoGraphics

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่โรคติดต่อ ลักษณะมีผื่นสีแดงค่อนข้างหนา มีขุยสีขาว คล้ายรังแคติดที่ผิวหนัง กระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ร่วมกับศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมและฝึกทักษะ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวน 57 คน
News

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
News

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
Awards

ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
Awards

ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
Knowledge Awareness Health

กำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์

Pages