You are here

News
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2021 ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

News
การอบรม Health Coaching for Happy Healthy Ramathibodi

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

News
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P: Patient Care Process

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

News
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประเด็นเฉพาะทางจริยธรรมในการทำวิจัยแบบ RCT

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 -13.00 น. อบรมผ่านระบบออนไลน์ 

News
เปิดรับสมัครอาจารย์ 23 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 

News

5th ID RAMA SYMPOSIUM 2021 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

News
โครงการอบรม ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง (Security Awareness Training) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Awards
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ร.ท. นายแพทย์จุมพล วิลาศรัศมี ร.น.

ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นที่ 1

Knowledge Awareness Health
อ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล “งานวิจัยที่มีแบบแผนกับผู้ป่วยโรค SLE”

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เมธี บัวจู

News
กรมที่ดิน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

News
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา pioglitazone และยา metformin สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด plaque ในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานหรือผู้ป่วยเบาหวาน : การศึกษาไปข้างหน้าคู่ขนานแบบสุ่มและไม่ปกปิด

สถานที่ : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages