You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ภาควิชารังสีวิทยา นั้น
 
     บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ภาควิชารังสีวิทยา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังนี้
 
เอกสารประกาศ