You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง พยาบาล

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง พยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ นั้น
 
     บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง พยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังนี้
 
เอกสารประกาศ