You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ นั้น
 
     บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ดังนี้
 
เอกสารประกาศ