You are here

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
สังกัด งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
     บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงาน งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่
 
เอกสารประกาศ