You are here

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด งานบริหารทั่วไป โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
     บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่
 
เอกสารประกาศ
 
     ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะนำผลการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนการประเมินเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป