You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ 2 ตำแหน่ง

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครแพทย์ 2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ ประจำศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง
ปีการศึกษา 2557
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ได้รับวุฒิบัตรสาขาตจวิทยาแล้ว
 2. หรือ กำลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 และมีสิทธิสอบวุฒิบัตร ในเดือน มิถุนายน 2557 นี้
 3. หรือ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านผิวหนังอื่น ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี
หลักฐานที่ต้องแนบมาด้วย
 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน   2 รูป
 2. สำเนาหลักฐานการฝึกอบรม สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ ,  สำเนาใบปริญญาบัตร  ,  สำเนา Transcript
 3. ประวัติการทำงานและผลงานทางวิชาการ
 4. จดหมายรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์แพทย์ อย่างน้อย 2 ท่าน               
(กรุณาส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ธุรการหน่วยโรคผิวหนัง   โรงพยาบาลรามาธิบดี )
 
หมายเหตุ   : 
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557
 • กำหนดสัมภาษณ์ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.00น.
 • วันเริ่มปฏิบัติงาน   2  มิถุนายน   2557 / 1 กรกฎาคม 2557
 • สามารถดูภาระงาน และ download ใบสมัครได้ที่ www.ramalaser.com 
 
สถานที่ติดต่อ   :   คุณณัฏฐณิชา มาลัย
สำนักงานธุรการหน่วยโรคผิวหนัง อาคาร 1  ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-201-1141 ต่อ 402 โทรสาร 02-201-1211
ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โซน อาร์   โทรศัพท์ 02-200-4287-9