You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
Research Fellow in General Dermatology and photo therapy
 
วัตถุประสงค์
          เพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผน การดำเนินการวิจัยทางคลินิก ทางด้านโรคผิวหนัง และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
        ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยงานวิจัย (sub-invesgator) ในงานวิจัยของหน่วยโรคผิวหนังที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

1.  รวบรวม คัดกรอง ผู้ป่วยเข้าร่วมวิจัย
2.  รวบรวมเอกสารยืนยันเข้าร่วมโครงการวิจัยจากผู้ป่วย (written inform consent)
3.  ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยในโครงการวิจัย ได้แก่

3.1 ตรวจร่างกายทั่วไปและระบบผิวหนัง
3.2 ประเมินความรุนแรงของโรค โดยเครื่องมือวัด ได้แก่ PASI, EASI, DLQI, VAS เป็นต้น
3.3 วัดความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังผู้ป่วยด้วยเครื่องมือ เช่น Mexameter, Colorimeter เป็นต้น
3.4 ถ่ายรูปและเก็บรวบรวมภาพผู้ป่วยในการวิจัย
3.5 ทำหัตถการหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัย ได้แก่ การทำ skin biopsy, phototherapy, Laser, KOH preperation, การเจาะเลือด หรือฉีดยาผู้ป่วยในโครงการวิจัย

4. บันทึกข้อมูลลงใน CRF ของโครงการวิจัย
5. เก็บรวบรวมข้อมูลและผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อรายงาน
6. ช่วยร่างและเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการวิจัยในคน รายงานการวิจัย, manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
7. นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ร่วมนำเสนอในกิจกรรมวิชาการของหน่วยฯ ได้แก่ Journal club, Interesting case, Symposium, งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ดูแล
         หัวหน้าหน่วยโรคผิวหนังและหัวหน้าโครงการวิจัยที่ร่วมทำงาน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
- ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบ 1 ปี
- ไม่มีภาระชดใช้ทุน
- หากเคยเข้ารับการอบรมทาง Evidence base medicine หรือ Biostatistic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาปริญญาบัตรและใบเพิ่มพูนทักษะ
- CV, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น CUTEP, TUGET, TOFEL (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี)
- จดหมายรับรองการทำงาน 2 ฉบับ
 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เวลาทำงาน และสิทธิการลา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน : ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558
เวลาการทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ สาขาวิชาโรคผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ หรือ อาคาร 1
สิทธิการลา : สามารถลางานได้ 10 วัน/ปี
 
ค่าตอบแทน *
120,000 บาท / ปี
 
รับสมัครจำนวน
1 – 2 คน / ปี
 
ระยะเวลารับสมัคร
วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557  หรือ วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี
( + 1 วันหากตรงกับวันหยุดราชการ )
 
ประกาศผล
วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี
 
การส่งใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่
- ไปรษณีย์ :  270 หน่วยโรคผิวหนัง อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
   แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
 
หมายเหตุ * : ค่าตอบแทนจะได้รับ หากโครงการวิจัยนั้นมีค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำเนินการวิจัย