You are here

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

   ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สังกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา และได้หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอขยายเวลารับสมัคร

 
เอกสารประกาศ
 

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่
กรณี เป็นบุคคลภายนอก ที่ http://med.mahidol.ac.th/sites/default/files/public/pdf/ApplicationFrom_031256.pdf
กรณี เป็นบุคคลภายใน
(๑) ข้าราชการ http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัย http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc

 
คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ๓ ชั้น ๖ และทาง
http://med.mahidol.ac.th/news/job