You are here

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

    ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 
เอกสารประกาศ
 

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัคร

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประมาณวันที่ ๑๕ หรือ ๓๐ ของทุกเดือน (เมื่อมีผู้สมัคร) จนกว่าตำแหน่ง
จะได้รับการบรรจุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ๓ ชั้น ๖ หรือทาง http://med.mahidol.ac.th/news/job