You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการพยาบาล

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานการพยาบาล จำนวน ๑๘ อัตรา
   
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่งหัวหน้างานการพยาบาล จำนวน ๑๘ อัตรา นั้น
 
     บัดนี้ การดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการพยาบาล จำนวน ๑๘ อัตรา ทั้งจากการรับสมัครและการเสนอรายชื่อ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารประกาศ