You are here

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครและขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย สังกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
จำนวน ๑ อัตรา นั้น

 
     บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน
บัณฑิตศึกษาและวิจัย สังกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ตามเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
เอกสารประกาศ 
 

     ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้ง