You are here

รับสมัครตำแหน่ง พยาบาล 4 อัตรา

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2 อัตรา
ปริญญาโทเวชปฏิบัติทั่วไป / จิตวิทยา / การพยาบาลผู้ใหญ่ / การพยาบาลครอบครัว 2 อัตรา

ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ให้คำแนะนำปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวแบบองค์รวม 
ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ในชุมชนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อ อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร หรือ นส.สุพรรณี ทาทอง  02-201-1406,1486