You are here

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเบื้องต้น

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     บัดนี้ การทดสอบเบื้องต้นวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารประกาศ