You are here

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเบื้องต้น คุณวุฒิ ปวช.-ป.โท ประจำเดือน มีนาคม 2557

 

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

         บัดนี้ การทดสอบเบื้องต้นวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช. - ปวส. และการทดสอบเบื้องต้น วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายชื่อ เอกสารแนบ