You are here

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิ ป.ตรี จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาราธิบดี จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/sites/default/files/public/pdf/ApplicationFrom_031256.pdf และส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ใบสมัครต้องถึงภายในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เท่านั้น หากเกินกว่านี้ถือว่าเกินกว่ากำหนดวันเปิดรับสมัคร)