You are here

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชารังสีวิทยา(เลขานุการภาควิชา)

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาราธิบดี จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่
๑. กรณี เป็นบุคคลภายนอก ที่ http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf
๒. กรณี เป็นบุคคลภายใน
      - ข้าราชการ http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc
      - พนักงานมหาวิทยาลัย http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc
     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๓ ชั้น ๖ ตั้งแต่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวัน และเวลาราชการ