You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

         ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ ป.ตรี) สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ ป.ตรี) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสารแนบ