You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 4 งาน

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานผลิตยา
สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานผลิตยา สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

         บัดนี้ การดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานผลิตยา สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จากผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เอกสารแนบ