You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะฯ

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการคณะฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะฯ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะฯ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เอกสารแนบ