You are here

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สานักงานคณบดี งานวิเทศสัมพันธ์
 

     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติงาน งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

 
 
     บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานตำแหน่ง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
 
เอกสารประกาศ