You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕, วันที่ ๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕, วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖, วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖, วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
และลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องประกาศรับสมัครและขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ปฏิบัติงาน งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
     บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๕ ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังนี้
 
เอกสารประกาศ