You are here

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ม.6)

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป (คุณวุฒิ ม.๖)  สังกัด  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  จำนวน  ๑  อัตรา  นั้น

         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จึงขอประกาศแก้ไขรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป (คุณวุฒิ ม.๖)  สังกัด  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

เอกสารแนบ