You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส.)

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คุณวุฒิ ปวช.) สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คุณวุฒิ ปวช.) สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสารแนบ