You are here

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

     ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา

 
เอกสารประกาศ
 

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่

๑.  กรณี  เป็นบุคคลภายนอก   http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf
๒.  กรณี  เป็นบุคคลภายใน
       -  ข้าราชการ  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc
       -  พนักงานมหาวิทยาลัย  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc
ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๓ ชั้น ๖
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวัน และเวลาราชการ
ส่วนการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเสนอชื่อ ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี
ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเสนอชื่อในวัน และเวลาดังกล่าวได้ สามารถเสนอชื่อล่วงหน้า
ในวันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร ๓ ชั้น ๖(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.ra.mahidol.ac.th