You are here

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคล

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ
 

     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

 
     บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ ได้แก่
 
เอกสารประกาศ
 
     ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะนาผลการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานการพยาบาลบริการเฉพาะ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนการประเมินเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งต่อไป