You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่งหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา ปฏิบัติงาน งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
      บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ ราย ดังนี้
 
เอกสารประกาศ