You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล สังกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล สังกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
      บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๒ ราย ดังนี้
 
เอกสารประกาศ