You are here

ประกาศผู้สอบผ่านคัดเลือกเบื้องต้น ปวช.-ปวส. ประจำเดือน ตุลาคม 2555

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     บัดนี้ การทดสอบเบื้องต้นวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๕๕ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารประกาศ