You are here

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ(เลขานุการภาควิชา)สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
(เลขานุการภาควิชา)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ(เลขานุการภาควิชา) สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา และประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ(เลขานุการภาควิชา) สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอขยายเวลารับสมัครดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  เอกสารประกาศ