You are here

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ตำแหน่งหัวหน้างานเวชระเบียน

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่งหัวหน้างานเวชระเบียน จำนวน ๑ อัตรา นั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์ขอขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารประกาศ