You are here

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

     ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา

 
เอกสารประกาศ 
 

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่

๑.  กรณี  เป็นบุคคลภายนอก   http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/Document/Down_1.pdf
๒.  กรณี  เป็นบุคคลภายใน
       -  ข้าราชการ  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC323.doc
       -  พนักงานมหาวิทยาลัย  http://intra.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/forms/01/F_PNC324.doc
โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร ๓ ชั้น ๖
ระหว่างวันที่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.ra.mahidol.ac.th