You are here

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
สังกัด งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงาน งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
      บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงาน งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา ได้แก่
 
เอกสารประกาศ
 
     ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะนำผลการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป